Iesniegumu veidlapas

Lai saņemtu AS "Sadales tīkls" pakalpojumu, lūdzu aizpildiet iesniegumu vai pieteikumu.

Iesniegumus, pieteikumus un nepieciešamos pavaddokumentus iespējams iesniegt:

  • autorizējoties klientu pašapkalpošanās portālā un aizpildot to formu tiešsaistē;
  • izmantojot zemāk pieejamās veidlapas un nosūtot Klientu servisam uz e-pastu - st@sadalestikls.lv. Pirms iesnieguma un pieteikuma sūtīšanas, lūdzam tos parakstīt!

* - maksas pakalpojums. Pakalpojuma cenrādis pieejams šeit.

Iesniegumi/pieteikumi par tehniskajiem jautājumiem:

1. Elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām* (iespējams iesniegt, lai uzzinātu pakalpojuma izmaksas)
2. Īslaicīgam pieslēgumam* (līdz 14 dienām)
3. Elektrotīkla pieslēgumam uz neierobežotu laiku bez elektroenerģijas uzskaites* (līdz 10A)
4. Mikroģeneratora pieslēgumam* (ar darba strāvu līdz 16A)
5. Automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas pieslēguma ierīkošanas un piekļuves pakalpojuma nodrošināšanas līguma slēgšanai*
6. Vienreizējam ikstundas patēriņa datu pieprasījumam
7. Par plombu noņemšanu*
8. Par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu uz laiku*
9. Par energoapgādes objekta pārvietošanu*
10. Akts par Lietotāja elektroietaišu izbūvi
11. Elektrostacijas pieslēgumam

Iesniegumi par līgumiem un rēķiniem:

12. Pieslēguma līguma laušanai un naudas atmaksai
13. Iesniegumi elektroenerģijas saņemšanai objektā
    13.1. Sistēmas pakalpojuma līguma slēgšanai vai objekta iekļaušanai līgumā (juridiskām personām)
    13.2. Elektroenerģijas saņemšanai objektā (mājsaimniecībām)
14. Iesniegumi par elektroenerģijas atteikumu vai līguma izbeigšanu
    14.1. SSO līguma izbeigšanai vai izbeigšanai objektā (juridiskiem)
    14.2. Par atteikumu elektroenerģijas saņemšanai objektā (mājsaimniecībām)
15. Tarifa vai tarifa plāna maiņai
16. Brīvas formas iesniegums
17. Debitora iesniegums