Klientu portāla lietošanas noteikumi

Spēkā no 2019.gada 22.maija

1.Termini

ST – AS “Sadales tīkls”, reģistrācijas Nr. 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160.
Galvenais lietotājs – Klients vai Klienta pilnvarota persona, kura ir tiesīga piešķirt un atcelt Papildlietotāja statusu jebkurai trešajai personai.
Klients – ST pakalpojumu saņēmējs – fiziska vai juridiska persona.
Klientu portāls – ST tiešsaistes pakalpojums (www.e-st.lv) attālinātu rīkojumu iesniegšanai un informācijas par klientiem sniegtajiem ST pakalpojumiem saņemšanai. Klientu portālā iespējams saņemt šādu informāciju:

1) fiziskas personas var saņemt informāciju par:
- personas datu apstrādi;
- pieslēguma (objekta) tehniskajiem parametriem;
- iesniegtajiem/ saņemtajiem skaitītāja rādījumiem;
- pieslēguma pieteikuma statusu;
- iesniegtajiem pakalpojumu pieteikumiem Klientu portālā un noslēgtajiem pieslēguma līgumiem;
- elektroenerģijas katras stundas patēriņu (ja ir viedais elektroenerģijas skaitītājs);
- elektroenerģijas neto norēķiniem (ja ir pieslēgts mikroģenerators un lietotājs ar tirgotāju nav vienojies par citu norēķinu kārtību);
- plānotiem atslēgumiem elektrotīklā;
2) juridiskas personas var saņemt informāciju par:
- personas datu apstrādi;
- pieslēguma (objekta) tehniskajiem parametriem;
- iesniegtajiem/saņemtajiem skaitītāja/-u rādījumiem;
- pieslēguma pieteikuma statusu;
- iesniegtajiem pakalpojumu pieteikumiem Klientu portālā un noslēgtajiem pieslēgumu līgumiem;
- elektroenerģijas katras stundas patēriņu (ja ir viedais elektroenerģijas skaitītājs);
- ST izrakstītajiem rēķiniem;
- plānotajiem atslēgumiem elektrotīklā.

Lietotāja konts – Klientu portālā lietošanas nolūkā izveidots konts, kuram var piekļūt, izmantojot piekļuves parametrus.
Lietotājs – Klientu portāla Galvenais lietotājs vai Papildlietotājs, kuram ir piekļuve Lietotāja kontam.
Lietotājvārds – Lietotāja izmantotā e-pasta adrese, kuru lieto, lai autorizētos Klientu portālā.
Noteikumi – Klientu portāla lietošanas noteikumi ar visiem to grozījumiem un papildinājumiem, kas publicēti Klientu portāla sadaļā ‘Klientu portāla lietošanas noteikumi’.
Pakalpojumi – ST sniegtie pakalpojumi, piemēram, jauna pieslēguma ierīkošana, darbības ar skaitītājiem, un/vai Klientu portāla lietošana.
Papildlietotājs – fiziska persona, kura pieprasījusi un/vai kurai piešķirts Papildlietotāja statuss.
Parole – Lietotāja izvēlēta parole, kuru lieto, lai autorizētos Klientu portālā.
Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu un identificējamu fizisku personu.
Piekļuves parametri – Lietotāja izvēlēts autorizācijas veids – ar EID karti, internetbankas starpniecību vai izmantojot Lietotājvārdu un paroli.
Puses – Klients un ST kopā kā līguma puses šo Noteikumu izpratnē.
Rīkojums – ar Klienta portāla starpniecību Klienta dots uzdevums, ko Lietotājs dod Klienta vārdā:

- skaitītāja rādījuma nodošana;
- pakalpojuma pieteikuma iesniegšana;
- pakalpojuma līguma vai tā grozījumu noslēgšana;
- pieslēguma līguma vai tā grozījumu noslēgšana;
- citu ar ST sniegto pakalpojumu saistīto dokumentu parakstīšana vai apliecināšana;
- Lietotāja pievienošana vai dzēšana Klientu portālā;
- izmaiņu veikšana Klienta kontaktinformācijā.

Saziņas kanāli – īsziņa, e-pasts un adrese atbilstoši Lietotāja ievadītajam un iesniegtajam mobilā tālruņa numuram, e-pasta adresei un adresei Klientu portālā, kas izmantojama operatīvās informācijas saņemšanai un distances saziņai pakalpojuma pieteikuma sakarā.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi ir saistoši Lietotājiem un nosaka Pušu un Lietotāju saistības un tiesiskās attiecības, kas rodas, lietojot Klientu portālu.
2.2. Tām Pušu un Lietotāju tiesiskajām attiecībām, kuras nav noregulētas šajos Noteikumos, ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
2.3. Visas Klientu portālā veiktās darbības, tai skaitā jebkura Lietotāja veiktā darbība, sarakste, vai jebkura cita verbāla vai neverbāla komunikācija starp Lietotāju un ST, kā arī ST paziņojumi, kas Lietotājam nosūtīti Klientu portālā vai izmantojot kādu citu Saziņas kanālu, ir uzskatāmi par juridiski saistošiem visiem attiecīgā Klienta Lietotājiem.
2.4. Jebkāda veida informācija vai paziņojumi, kurus ST nodod Klientam ar Klientu portāla vai citu Saziņas kanālu starpniecību, ir uzskatāmi par saņemtiem un juridiski saistošiem ar brīdi, kad informācija ir pieejama Klientu portālā vai ar paziņošanas brīdi citā Saziņas kanālā.

3. Noteikumu stāšanās spēkā un piekļuve Klientu portālam

3.1. Noteikumi un to grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti un ir pieejami Klientu portāla sadaļā ‘Klientu portālā lietošanas noteikumi’. Lietotājam Noteikumi kļūst saistoši Lietotāja konta reģistrēšanas brīdī.
3.2. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniski šādā kārtībā:
3.2.1. Lietotājam autorizējoties ar EID karti vai internetbanku;
3.2.2. Galvenajam lietotājam pievienojot Papildlietotājam - Klientu portāla sadaļā `Klienta lietotāji’ -> `Pievienot jaunu lietotāju’ aizpildot formuveidlapu formu `Jauns lietotājs’, un Papildlietotājam autorizējoties Klientu portālā – nospiežot uz autorizācijas saites, kas saņemta no ST e-pastā, un ievadot izvēlēto paroli.
3.3. ST informē Klientu – juridisku personu – par Galvenā lietotāja konta reģistrāciju, nosūtot ziņu uz e-pastu, kas norādīts Sistēmas pakalpojuma līgumā. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt ST par pieejas tiesību liegšanu attiecīgajam reģistrētajam Lietotājam, zvanot uz bezmaksas tālruni: 8403 vai rakstot uz e-pastu: st@sadalestikls.lv.
3.4. Lietotājs tiek identificēts un turpmāk piekļūst Lietotāja kontam, izmantojot Piekļuves parametrus.
3.5. Klientu portāla Lietotāji, vadoties pēc viņu Lietotāja kontam piešķirtā tiesību apjoma, tiek iedalīti šādi:
       3.5.1. Galvenais lietotājs:
       Galvenā lietotāja statuss automātiski tiek piešķirts pirmajam reģistrētajam Lietotāja kontam. Galvenā lietotāja tiesības nodrošina pilnu piekļuvi Klienta informācijai un Rīkojumu iesniegšanai ST. Galvenajam lietotājam nav tiesības noslēgt Pieslēguma līgumu vai apliecināt Apliecinājumu par elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai, izņemot, ja Klients Galveno lietotāju ir pilnvarojis uzņemties saistības un Klienta vārdā slēgt līgumus un/vai apliecināt iepriekš minētos dokumentus;
       3.5.2. Papildlietotājs:
       Papildlietotāja statuss automātiski tiek piešķirts katram nākamajam reģistrētajam Lietotāja kontam. Papildlietotāja tiesības nodrošina ierobežotu piekļuvi Klienta informācijai un Rīkojumu iesniegšanai ST. Papildlietotājam nav piekļuves tiesības informācijai par ST    izrakstītiem rēķiniem, nav tiesības pievienot vai dzēst Lietotājus Klientu portālā un veikt izmaiņas Klienta kontaktinformācijā, kā arī nav tiesības noslēgt Pieslēguma līgumu vai apliecināt Apliecinājumu par elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai, izņemot, ja Klients Papildlietotāju ir pilnvarojis uzņemties saistības un Klienta vārdā slēgt līgumus un/vai apliecināt iepriekš minētos dokumentus.
3.6. Lietotāja konts ir aktīvs uz laiku, kurā notiek Lietotāja sadarbība ar ST. Lietotāja konta darbība pēc Lietotāja iniciatīvas tiek izbeigta saskaņā ar Noteikumu 8. punktu.
3.7. Piekļuve Lietotāja kontam tiek liegta, ja:
       3.7.1. Lietotājs 24 stundu laikā no autorizācijas saites saņemšanas brīža nav pieslēdzies Lietotāja kontam;
       3.7.2. Klients ir pieprasījis liegt pieejas tiesības Lietotājam;
       3.7.3. Galvenais lietotājs Klientu portālā ir dzēsis Papildlietotāja kontu;
       3.7.4. ST ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu Klientu portāla izmantošanu.

4. Rīkojumu iesniegšana un izpilde

4.1. Klientu portālā, atbilstoši Lietotājam piešķirtajam tiesību apjomam, Lietotājs Klienta vārdā iesniedz Rīkojumus, savukārt ST apņemas tos izpildīt Rīkojumā norādītajā termiņā, ja Rīkojums ir pienācīgi aizpildīts, apstiprināts un Klients ir veicis visus Rīkojuma izpildei nepieciešamos priekšdarbus.
4.2. Rīkojums, kuru Klientu portālā elektroniski iesniedzis pēc Piekļuves parametriem identificēts Lietotājs, uzskatāms par apstiprinātu un parakstītu no Klienta puses.
4.3. Lietotājs ir informēts, ka Rīkojuma izpilde tiek uzsākta uzreiz pēc tā saņemšanas, izņemot gadījumus, kad konkrēta pakalpojuma specifika paredz citu kārtību. Pirms Rīkojuma iesniegšanas, Lietotājam ir iespēja labot un mainīt izdarīto izvēli. Pēc Rīkojuma iesniegšanas Lietotājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma saņemšanas vai Rīkojumu mainīt tādā kārtībā, kāda ir norādīta pie konkrēta pakalpojuma.
4.4. Pēc Lietotāja Rīkojuma saņemšanas, ST ir tiesības atkārtoti sazināties ar Lietotāju un pārbaudīt, vai Rīkojums ir pareizs.
4.5. ST ir tiesīgs neizpildīt no Lietotāja saņemto Rīkojumu, ja:
       4.5.1. Klients vai Lietotājs neievēro šos Noteikumus vai konkrētajam Pakalpojumam piemērojamos noteikumus;
       4.5.2. Lietotājs nav iesniedzis ST visus pieprasītos dokumentus;
       4.5.3. ST, lai pārliecinātos par Klienta gribu sniegt Rīkojumu, sazvana Klientu, zvanot uz Sistēmas pakalpojumā līgumā norādīto tālruni, un Klients noraida minētā Rīkojuma iesniegšanas faktu vai Klients nav sasniedzams;
       4.5.4. ST ir radušās pamatotas aizdomas par nelikumīgu Klientu portālā izmantošanu.
4.6. ST ir tiesības anulēt Lietotāja iesniegtu Rīkojumu, ja ST pastāv pamatotas aizdomas par pieprasījuma krāpniecisku raksturu, piemēram, ja kāda persona varētu būt autorizējusies Klientu portālā, izmantojot citas personas piekļuves parametrus.
4.7. Puses vienojas, ka noteiktam Rīkojuma veidam ir piemērojami attiecīgajam pakalpojumam piemērojamie noteikumi, kas noteikti atsevišķā līgumā par konkrētā pakalpojuma sniegšanu.

5. Klienta saistības, tiesības un atbildība

5.1. Klients ir pilnā apmērā atbildīgs par Lietotājiem, kuriem ir tikusi piešķirta piekļuve Klientu portālam, un tam ir saistoša jebkura Lietotāja, tai skaitā Galvenā lietotāja iecelta Papildlietotāja, Klientu portālā veiktā darbība.
5.2. Lietotāja piekļuve Klientu portālam ir uzskatāma par Klienta piekrišanu jebkuram Klientu portālā iesniegtajam Rīkojumam, kā arī Klienta piekrišanu caur Klientu portālu sniegto pakalpojumu noteikumiem, un ST ir tiesības pilnā apmērā paļauties uz to, ka jebkura Lietotāja veikta darbība Klientu portālā ir uzskatāma par Klienta vārdā un interesēs veiktu, Klientam saistošu darbību.
5.3. Klients apliecina, ka katram Lietotājiem ir individuālas tiesības veikt šajos Noteikumos noteiktās darbības, ievērojot viņam piešķirto tiesību apjomu. Darbības, kuras Lietotājs ir veicis, pirms Klients atcēlis konkrētā Lietotāja piekļuvi Klientu portālam, paliek spēkā un ir saistošas Klientam arī pēc tam, kad Klients ir atcēlis Lietotājam piešķirtās pilnvaras.
5.4. Klients uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas tam radušies saistībā ar neatļautām darbībām (t.sk. pieļautajām kļūdām), ja Klients un/ vai Lietotājs ir izdarījis krāpšanu un/ vai tīšas vai rupjas nolaidības dēļ nav pildījis kādu no Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem vai šajos Noteikumos minētajiem pienākumiem.
5.5. Klients apliecina un ST pilnā mērā paļaujas uz to, ka Galvenajam lietotājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, piešķirt vai anulēt Lietotāja statusu jebkurai trešajai personai vai pašam Galvenajam lietotājam, kā arī pienākums sekot līdzi, pārliecināties, regulāri pārskatīt un aktualizēt autorizēto Lietotāju sarakstu un viņu pilnvaru apjomu Klientu portālā.
5.6. Klients apņemas nekavējoties ziņot ST par visām un jebkurām izmaiņām Sistēmas pakalpojumu līgumā uzrādītajā informācijā vai Lietotāju sastāvā, kā arī par jebkurām citām izmaiņām, kas var ietekmēt Pušu un Lietotāju tiesiskās attiecības.
5.7. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt ST par izmaiņām e-pasta adresē vai tālruņa numurā, kas norādīts Sistēmas pakalpojumu līgumā, aizpildot un iesniedzot brīvas formas iesniegumu Klientu portālā vai nosūtot to uz e-pastu: st@sadalestikls.lv.
5.8. Klientam ir pienākums informēt visus Lietotājus (tai skaitā tos, kurus norāda Galvenais lietotājs) par šiem Noteikumiem un nodrošināt, lai Lietotāji Noteikumus ievērotu.
5.9. Klients uzņemas visus riskus un atbildību saistībā ar Piekļuves parametru glabāšanu un to nesankcionētu izmantošanu.

6. Lietotāju saistības, tiesības un atbildība

6.1. Lietotājam, rīkojoties Lietotājam piešķirto tiesību apjoma ietvaros, ir tiesības Klienta vārdā veikt darbības Klientu portālā.
6.2. Galvenajam lietotājam ir tiesības Klienta vārdā veikt izmaiņas Klientu portālā norādītajā informācijā par Saziņas kanāliem.
6.3. Lietotājam ir pienākums un atbildība Klientu portālā sniegtos datus un pieejamos pakalpojumus izmantot godprātīgi, neskarot citu personu tiesiskās intereses.
6.4. Lietotājs apņemas nekavējoties ziņot ST par visām un jebkurām izmaiņām Sistēmas pakalpojumu līgumā norādītajā informācijā vai Lietotāju sastāvā, kā arī par jebkurām citām izmaiņām, kas var ietekmēt Pušu un Lietotāju tiesiskās attiecības.
6.5. Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai krāpšanas mēģinājumu, ST ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Lietotāja piekļuvi Klientu portālam un Lietotājs var tikt saukts pie likumā noteiktās atbildības.
6.6. Lietotājiem ir pienākums veikt atbilstošus drošības pasākumus un glabāt Piekļuves parametrus tādā drošā veidā, lai tie nekļūtu pieejami trešajām personām.
6.7. Lietotājs apņemas neizmantot trešo personu Piekļuves parametrus, lai piekļūtu attiecīgās trešās personas Lietotāja kontam Klientu portālā.
6.8. Lietotājs ir atbildīgs par citu personu datu, kas, kopīgi lietojot Klientu portālu, var nonākt Lietotāja rīcībā, drošību, un Lietotājs apņemas šos datus bez iepriekšējas saskaņošanas ar konkrēto personu vai cita tiesiska un likumīga pamata pastāvēšanas neizpaust trešajām personām. Lietotājs nedrīkst izmantot Klientu portāla pakalpojumus, lai apkopotu vai ievāktu citu personu datus bez tiesiska pamata.

7. ST saistības, tiesības un atbildība

7.1. ST ir Klientu portāla sistēmas pārzinis, un ST nodrošina Noteikumiem atbilstošu pakalpojumu sniegšanu Klientu portālā.
7.2. ST nodrošina ar Lietotāju saistītās informācijas konfidencialitāti.
7.3. ST apņemas identificēt Lietotāju un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Klientu portālā atbilstoši šiem Noteikumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7.4. ST apņemas ievērot personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, kā arī bez Lietotāja piekrišanas vai bez cita likumīga pamata pastāvēšanas nenodot Lietotāja personas datus trešajām personām.
7.5. ST ir tiesīgs jebkurā laikā izdarīt grozījumus Noteikumos.
7.6. ST ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem papildināt un mainīt to pakalpojumu klāstu, ko ST piedāvā Klientu portālā. ST ir tiesības vienpusēji noteikt, grozīt, samazināt vai papildināt to Rīkojumu veidus, ko ST piedāvā Klientam, kurš izmanto Klientu portālu.
7.7. ST ir tiesīgs pārtraukt Klientu portālā vai tā atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Klientu portāla uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem.
7.8. ST ir tiesības vienpusēji ierobežot un/vai mainīt noteiktu iesniegto Rīkojumu apstiprināšanai izmantojamos apstiprināšanas līdzekļus, kā arī vienpusēji noteikt un mainīt to Rīkojumu veidus, kuru apstiprināšanai nepieciešams autorizēties Klientu portālā ar EID vai internetbankas starpniecību.
7.9. ST ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Klientu portālam, ja Lietotājs pārkāpj vai neievēro Noteikumus, ST norādījumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, vai par to ir pamatotas aizdomas.
7.10. ST nav atbildīgs par traucējumiem Klientu portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta neatbilstoša konfigurācija vai pārāk liela noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana vai Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma, kurā netiek uzturēts Klientu portāls.
7.11. ST neatbild par zaudējumiem, kas Lietotājam radušiem Klientu portāla uzlabošanas vai profilakses laikā.
7.12. ST neatbild, ja Lietotājs no ST nesaņem uz Lietotāja norādītajiem Saziņas kanāliem nosūtīto informāciju. Informācija tiek uzskatīta par nodotu Lietotājam tās nosūtīšanas brīdī.
7.13. ST neatbild par zaudējumiem un strīdiem, kas radušies Lietotāju un/vai Lietotāja un Klienta savstarpējo attiecību rezultātā.
7.14. ST neatbild par sekām, kuras rodas, ja trešā persona bez Lietotāja pilnvarojuma, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas Klientu portālam.

8. Lietotāja konta darbības pārtraukšana

8.1. Lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Klientu portāla izmantošanu, par to paziņojot ST, aizpildot un iesniedzot brīvas formas iesniegumu Klientu portālā vai nosūtot to uz e-pastu: st@sadalestikls.lv .
8.2. ST ir tiesības vienpusēji pārtraukt Lietotāja piekļuvi Klientu portāla izmantošanai, par to iepriekš paziņojot Lietotājam. ST ir tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi Klientu portālam nekavējoties un bez brīdinājuma, ja ST konstatē, ka Lietotājs pārkāpj Noteikumus.
8.3. Ja Klientam nav aktīvu līgumsaistību ar ST un šī Klienta Lietotāja konts netiek izmantots ilgāk par vienu gadu, ST ir tiesības vienpusēji pārtraukt Lietotāja konta darbību, izdzēšot to.

9. Pakalpojuma maksa

9.1. Klientu portāla lietošana ir bezmaksas pakalpojums.
9.2. Par to pakalpojumu izpildi, par kuru izpildi paredzēta samaksa, Klients ST maksā saskaņā ar ST cenrādi un/ vai izrakstīto rēķinu.

10. Personas datu apstrāde

10.1. ST kā personas datu pārzinis apstrādā Personas datus atbilstoši Klientu personas datu apstrādes principiem un tajos aprakstītājiem personas datu apstrādes mērķiem.
10.2. Personas datu apstrāde Klientu portālā tiek veikta tādā laika periodā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā datu rezerves kopiju glabāšanu sistēmas integritātei un drošībai, ST un Lietotāja interešu aizsardzību, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei.
10.3. ST nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Lietotāja un Klienta personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām, tai skaitā – lai aizsargātu Lietotāja un/vai Klienta datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu.
10.4. Klientu portāla pilnvērtīgas funkcionēšanas nodrošināšanai var būt nepieciešams izmantot sīkdatnes. Šādā gadījumā, atbilstoši sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem, ST var saņemt un saglabāt informāciju par izmantoto interneta pārlūku, tai skaitā IP adresi un iekārtu, uz tādu laiku un tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētā mērķa nodrošināšanai. Sīkdatnes tiek izmantotas, ievērojot Lietotāja izvēles tiesības un tiesību aktu prasības, tostarp informācijas sabiedrības pakalpojumu jomā. Lietotājs jebkurā laikā var mainīt iestatījumus, kā arī nedot iespēju attiecīgu sīkdatņu izmantošanai, taču šādā gadījumā Lietotājs ir informēts par to, ka Klientu portāla darbība var būt nepilnīga vai nebūt pieejama vispār.
10.5. Lietotājam autorizējoties ar EID karti vai internetbanku, ST saņem un apstrādā šādi saņemtus personas datus tikai elektroniskas identifikācijas vajadzībām un datu apstrādei piemēro visus Klientu personas datu apstrādes principos noteiktās prasības.

11. Citi noteikumi

11.1. Strīdu vai neskaidrību gadījumā, kas saistīti ar Klientu portālu, Rīkojumu izpildi un Noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā. Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstveida pretenzijas iesniegšana otrai pusei.
11.2. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.
11.3. Ja Klientu portālā pieejama informācija vai Rīkojumi dažādās valodās, tad par noteicošo uzskatāms teksts latviešu valodā, bet to teksti citās valodās tiek uzskatīti par tulkojumu no latviešu valodas.