Klientu portāla lietošanas noteikumi

 

1. Dokumenta mērķis un noteikumos lietotie termini

1.1. Dokumenta mērķis

1.1.1. Šo lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt Klientam informāciju par AS Sadales tīkls klientu pašapkalpošanās vides www.e-st.lv lietošanas noteikumiem un noteikt Klienta un AS Sadales tīkls saistības attiecībā uz www.e-st.lv.

 

1.2. Lietotie termini

1.2.1. www.e-st.lv – AS Sadales tīkls izveidota AS Sadales tīkls klientu pašapkalpošanās vietne, kas nodrošina piekļuvi internetā sniegtajiem AS Sadales tīkls pakalpojumiem.

1.2.2. AS Sadales tīkls – akciju sabiedrība Sadales tīkls, vienotās reģistrācijas numurs 40003857687, juridiskā adrese – Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija.

1.2.3. Lietotāja konts -  informācijas kopums, kas informē www.e-st.lv par to, kuriem failiem un mapēm Lietotājs var piekļūt, kādas izmaiņas var veikt, kā arī tajā noradītas personiskas preferences un iestatījumi. Lietotājs piekļūst savam kontam, norādot lietotājvārdu vai e-pasta adresi un paroli.

1.1.1. Lietotājs – AS Sadales tīkls Klients, kurš atbilstoši šiem Noteikumiem lieto www.e-st.lv.

1.1.2. Lietotājvārds – Lietotāja izvēlēts unikāls vārds un e-pasta adrese, ko lieto pieslēdzoties www.e-st.lv.

1.1.3. Lietotāja parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto pieslēdzoties www.e-st.lv.

1.1.4. Lietošanas noteikumi – AS Sadales tīkls klientu interneta pašapkalpošanās vietnes www.e-st.lv lietošanas noteikumi.

1.1.5. Klients – AS Sadales tīkls pakalpojumu saņēmējs, fiziska vai juridiska persona.

1.1.6. Piekļuves parametri – Lietotāja izvēlēta un/vai AS Sadales tīkls piešķirta unikāla piekļuves parametru kombinācija.

1.1.7. Reģistrēšanās Mājas lapā – reģistrēšanās formas aizpildīšana, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Lietošanas noteikumiem, un citu darbību kopums, kuru veikšana ir priekšnoteikums pašapkalpošanās portāla izmantošanai.

1.1.8. Sākuma parole – viens no Piekļuves parametriem, ko lieto pirmo reizi pieslēdzoties www.e-st.lv. Sākuma paroli piešķir AS Sadales tīkls. 

 

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Noteikumi sniedz Lietotājam informāciju par www.e-st.lv un nosaka Lietotāja un AS Sadales tīkls saistības attiecībā uz www.e-st.lv izmantošanu.

2.2. Pirms Lietotāja konta reģistrācijas, Lietotāja pienākums ir pienācīgi iepazīties un piekrist šiem Lietošanas noteikumiem.

2.3. Veicot reģistrēšanos www.e-st.lv, Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties un piekrist šiem Lietošanas noteikumiem.

2.4. Klients apstiprina, ka veicot reģistrēšanos www.e-st.lv, tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Nepatiesu datu sniegšanas gadījumā AS Sadales tīkls ir tiesīgs pārtraukt Lietotājam piekļuvi Lietotāja kontam.

2.5. Lietotājiem pieejamais www.e-st.lv informācijas un pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā Klienta un AS Sadales tīkls noslēgto sistēmas pakalpojuma lietošanas līgumu.

2.6. AS Sadales tīkls ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt www.e-st.lv pieejamo pakalpojumu apjomu un to sniegšanas kārtību, mainot to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos Lietošanas noteikumus, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, attiecīgās izmaiņas publicējot interneta vietnē www.e-st.lv vai www.sadalestikls.lv.

2.7. Informāciju par www.e-st.lv pieejamajiem pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kā arī spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem Lietotājs var saņemt 7. punktā noteiktajā kārtībā.

2.8. www.e-st.lv pieejamais pakalpojumu apjoms fiziskajām un juridiskajām personām var atšķirties.

2.9. www.e-st.lv  ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi www.e-st.lv sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar www.e-st.lv un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

 

3. Piekļuves parametri un Lietotāja identifikācija

3.1. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, Lietotājam izveidojot Lietotāja kontu un apstiprinot Lietošanas noteikumus, vai iesniedzot pieteikumu.

3.2. Reģistrējot Lietotāja kontu www.e-st.lv pēc Lietotāja pieteikuma, AS Sadales tīkls Lietotājam piešķir Lietotājvārdu un sākotnējo paroli. Lietotājam sākotnējā parole jānomaina pret savu izvēlēto pastāvīgo paroli.

3.3. www.e-st.lv Lietotājs tiek identificēts pēc Lietotājvārda vai e-pasta adreses un Paroles, ja Lietotājs www.e-st.lv pieslēdzas nepastarpināti – internetā.

3.4. Lietotājam piešķirtais Lietotājvārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un AS Sadales tīkls apņemas neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.

3.5. Piekļuve www.e-st.lv tiek bloķēta uz laiku, ja:

3.5.1. Lietotājs 3 (trīs) reizes pēc kārtas kļūdaini ievada Paroli vai Lietotājvārdu;

3.5.2. AS Sadales tīkls ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu www.e-st.lv izmantošanu.

 

4. Lietotāja saistības, atbildība un tiesības

4.1. Lietotājs apņemas:

4.1.1. ievērot Lietošanas noteikumus un nodrošināt, lai personas, kuras Lietotājs pilnvaro izmantot www.e-st.lv Lietotāja vārdā, iepazītos un ievērotu Lietošanas noteikumus;

4.1.2. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērst trešo personu iespēju to uzzināt, kā arī pēc AS Sadales tīkls pieprasījuma mainīt Piekļuves parametrus;

4.1.3. informēt AS Sadales tīkls, ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai;

4.1.4. nodrošināt sava datora atbilstību www.e-st.lv pakalpojumu saņemšanas minimālajām prasībām. Pārlūkprogrammai, kura tiek izmantota darbam www.e-st.lv, jāatļauj sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanu.

4.1.5. sniegt savlaicīgu un precīzu šo Lietošanas noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīt precīzu sava e-pasta adresi;

4.2. Lietotāja saistības

4.2.1. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves parametrus, kā arī jebkurus citus AS Sadales tīkls, AS Sadales tīkls pilnvarotu personu vai sadarbības partneru piešķirtos identifikācijas parametrus.

4.2.2. Lietotājs ir atbildīgs par izvēlēto un www.e-st.lv norādīto e-pasta adrešu pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību.

4.2.3. Lietotājs piekritis sniegto personas datu apstrādei www.e-st.lv pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

4.3. Lietotājam ir tiesības:

4.3.1. nosūtīt AS Sadales tīkls informāciju par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm www.e-st.lv;

4.3.2. netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

5. AS Sadales saistības, atbildība un tiesības.

5.1. AS Sadales tīkls apņemas:

5.1.1. identificēt Lietotāju www.e-st.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem;

5.1.2. nodrošināt www.e-st.lv pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2. AS Sadales tīkls nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem www.e-st.lv darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja datora neatbilstība www.e-st.lv lietošanas nosacījumiem.

5.3. AS Sadales tīkls nav atbildīgs, ja Lietotājs nesaņem AS Sadales tīkls nosūtīto informāciju uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Lietotājam ar tās nosūtīšanas brīdi.

5.4. AS Sadales tīkls neatbild par sekām, kuras rodas, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas www.e-st.lv.

5.5. AS Sadales tīkls nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušiem www.e-st.lv uzlabošanas vai profilakses laikā.  

5.6. AS Sadales tīkls apņemas ievērot personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Lietotāja personas dati bez tā piekrišanas netiks nodoti trešajām personām.

5.7. AS Sadales tīkls tiesības:

5.7.1. uzkrāt un apstrādāt www.e-st.lv ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas www.e-st.lv ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta AS Sadales tīkls;

5.7.2. pakalpojuma www.e-st.lv darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas, gadījumos, kad Lietotājs www.e-st.lv piekļūst, aktivizējot www.e-st.lv saiti AS Sadales tīkls sadarbības partneru internetvietnēs.

 

6. www.e-st.lv pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

6.1. Lietošanas noteikumi stājās spēkā ar www.e-st.lv Lietotāja konta reģistrēšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

6.2. Lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt www.e-st.lv izmantošanu, par to rakstveidā paziņojot AS Sadales tīkls.

6.3. AS Sadales tīkls ir tiesības vienpusēji pārtraukt www.e-st.lv pakalpojumu sniegšanu par to iepriekš paziņojot Lietotājam vai nekavējoties, bez brīdinājuma, ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus.

 

7. Citi noteikumi

7.1. Lietošanas noteikumi stājās spēkā ar www.e-st.lv lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir AS Sadales tīkls Klients. www.e-st.lv lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, AS Sadales tīkls paziņotajiem Noteikumu graizījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un piekrīt tiem.

7.2. Lietotājs piekrīt, ka Lietošanas noteikumi ir apstiprināti un, pamatojoties uz Lietošanas noteikumiem dotie Lietotāja rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.

7.3. AS Sadales tīkls ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt www.e-st.lv pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, www.e-st.lv funkcionālo un vizuālo risinājumu. AS Sadales tīkls nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam vai var rasties pēc minētajām izmaiņām.

7.4. AS Sadales tīkls piedāvātajiem pakalpojumiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo pakalpojuma saņemšana tiek uzsākta ar Lietotāja piekrišanas brīdi. Lietotājam ir tiesības izbeigt pakalpojuma saņemšanu vai to mainīt, kārtībā, kāda norādīta pie konkrēta pakalpojuma.

7.5. Iegūt detalizētāku informāciju par www.e-st.lv un tajā pieejamo pakalpojumu aprakstu, par spēkā esošajiem AS Sadales tīkls tarifiem, paziņot par vienpusēju www.e-st.lv pakalpojumu izmantošanas izbeigšanu šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā, kā arī risināt citus ar www.e-st.lv saistītus jautājumus Lietotājs var:

7.5.1. apmeklējot AS Sadales tīkls interneta vietni www.sadalestikls.lv;

7.5.2. sūtot e-pasta vēstuli uz adresi st@sadalestikls.lv;

7.5.3. zvanot pa AS Sadales tīkls klientu apkalpošanas telefonu 8403.